Vedtægter

Vedtægter for Hesselager Fitnesshus

 

§ 1 Navn og hjemsted

  1. Foreningens navn er Hesselager Fitnesshus,
  2. Hjemsted for foreningen er Hesselager, Svendborg kommune
  3. Foreningen er en selvstændig forening under foreningen Hesselager Sport og Kultur.
  4. Foreningen har selvstændig bestyrelse og økonomi.
  5. Foreningen har direkte medlemsindflydelse
  6. Foreningen er stiftet d.1. november 2011

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne træning og sundhedsfremmende aktiviteter på lokalt plan og fremme socialt samvær for alle medlemmer. Foreningens aktiviteter henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen.   

For at forfølge foreningens formål skal foreningen tilbyde uddannelse af instruktører og ledere til idrætslige, organisatoriske og administrative opgaver.

§ 3 Medlemskab af organisationer

  1. Foreningen er tilsluttet DGI, herunder den til enhver tid gældende dopingpolitik.

2.     Det betyder, at medlemmer af foreningen er forpligtet til på forlangende at blive testet af Antidoping Danmark, for indhold af doping ved dopingkontrol i foreningen.

3.     Registreres der indhold af forbudte stoffer i prøverne, eller nægter man at lade sig teste, medfører dette omgående bortvisning og 2 års karantæne fra foreningen uden refundering.

 

§ 4 Medlemskab

 

1.     Som medlemmer kan optages alle, der er fyldt 15 år, såfremt de vedkender sig nærværende vedtægter. Medlemmer under 18 år skal ved indmeldelsen have forældres eller værges underskrift.

2.      Indbetalt kontingent refunderes ikke.

3.     Betales kontingentet ikke rettidigt, betragtes dette som udmeldelse

4.     Et medlemskab kan ikke stilles i bero, overdrages til tredje mand eller refunderes.

      

 

§ 5 Kontingent

 

1. Alle medlemmer betaler kontingent efter den vedtagne sats. Der betales kontingent forud periodevis.

 

 

§ 6 Foreningens ledelse

 

1.     Bestyrelsen er ansvarlig for

 

-       at varetage den daglige drift af foreningen med ansvar overfor generalforsamlingen.

-       at varetage kontakten til lokale myndigheder, landsdækkende sammenslutninger og foreningens medlemmer.

-       at fastsætte foreningens medlemskontingent og priser for træning

-       at ansætte frivillige instruktører og tilbyde dem uddannelse.

 

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 7 Bestyrelsen.

 

1.     Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. I bestyrelsen skal der findes en lokaleansvarlig, instruktøransvarlig og pr-ansvarlig,

2.     Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder midt i en valgperiode indsættes suppleant. Når et bestyrelsesmedlem udtræder i en valgperiode, kan bestyrelsen foretage en omkonstituering, der gælder indtil næste generalforsamling.

3.     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Ved stemme –lighed er formandens stemme afgørende.

4.     Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Udvalgene refererer til bestyrelsen, og bestyrelsen fastsætter rammer for de enkelte udvalgs handlefrihed.

5.     Bestyrelsen fører protokol over beslutninger på de i foreningen afholdte møder.

 

§ 8 Økonomi

 

1.     Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskab og budget forelægges på generalforsamlingen.

2.     Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har, ud over moralsk forpligtigelse ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen.

3.     Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 9 Tegningsret

 

1.     Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, fører forhandlinger med autoriteter, kommune m.m.

2.     Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren i forening eller en af førnævnte inkl. et bestyrelsesmedlem.

3.     Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt til foreningens optagelse af lån, kræves dog underskrift af hele bestyrelsen.

 

§ 10 Ordinær generalforsamling

 

1.     Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal og annonceres med mindst 14 dages varsel.

2.     Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

3.     Stemmeret har alle fremmødte med gyldigt medlemskab

4.     På generalforsamlingen afgøres alle sager med alm. Stemmeflertal (over halvdelen) dog kræver

5.     Vedtægtsændringer mindst 2/3 af de gyldige stemmer for forslaget.

6.     Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling

7.     Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

8.     Der kan ikke vedtages noget under eventuelt.

 

 

§ 11 Dagsorden

 

1. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Aflæggelse af beretning som forelægges til godkendelse

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af:

a. 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

                        b. 4 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

                        c. 2 suppleanter (på valg hvert år)

                        d. 2 revisorer (vælges på skift hvert andet år)

                        e. 1 revisorsuppleant (på valg hvert år)

                        7. Eventuelt

 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

 

1.     Skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

2.     Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget. Den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling, med angivelse af begrundet dagsorden.

§ 13 Regnskab og revision

1.     Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

2.     Senest 14 dage før generalforsamlingen indgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorernes påtegning.

3.     Foreningens revisorer har mulighed for at foretage uanmeldt revision.

 

§ 14 Opløsning

 

1.     Foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger der afholdes med mindst 4 og højest 8 ugers mellemrum, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

2.     I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og ejendele foreningen Hesselager Sport og Kultur.

 

 

 

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 5. december 2011.

 

 

Svend Aage Vistisen

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.12 | 23:05

Hej Marjon, det kan I desværre ikke. Fitnesshuset er lukket indtil 4/1-2021 indtil videre pga. de nye restriktioner.

...
18.12 | 22:07

Mon vi kan gå i fitness i denne tid? Venlig hilsen marjon

...
16.11 | 22:29

Hej. Jeg har indbetalt 595kr for 3 mdr træning. Derfor ønsker jeg min nøgle åbnet igen.
Mvh Alexander Iversen

...
01.11 | 16:43

hej. jeg har betalt for 3 mdr i dag 1/11. Jeg har betalt via mobilepay.
Vh Morten Iversen

...
Du kan lide denne side